ΜΕΛΕΤΕΣ ISO

Αναβαθμίστε την επιχείρησή σας.

Πρότυπο ISO 22000

Η ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα οι κανονισμοί ΕΚ 852/2004 και 178/2002 ορίζουν την υποχρέωση κάθε επιχείρησης που παράγει, εμπορεύεται ή διακινεί τρόφιμα να εφαρμόζει σύστημα HACCP.

Με βάση τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις, προκειμένου να πιστοποιηθεί ένα πρότυπο σύστημα HACCP, πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πρότυπου ISO 22000 για συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (ΣΔΑΤ). Τα βασικότερα οφέλη από την εφαρμογή HACCP σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 22000 από μια οποιαδήποτε επιχείρηση τροφίμων, περιλαμβανομένων και των επιχειρήσεων που αποθηκεύουν – διακινούν τρόφιμα είναι:

  • Το πρότυπο ISO 22000 έχει διεθνή ισχύ, επομένως διευκολύνει τις διασυνοριακές συνδιαλλαγές των επιχειρήσεων (τυποποίηση).
  • Το πρότυπο ISO 22000 είναι ειδικά σχεδιασμένο για επιτυχημένη εφαρμογή σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι, η έξυπνη εφαρμογή του συστήματος HACCP, σύμφωνα με το ISO 22000, προσφέρει πραγματική ευελιξία στα ΜΜΕ.
  • Η εφαρμογή του συστήματος, σημαίνει την αυτόματη εφαρμογή των σύγχρονων νομοθετικών απαιτήσεων για τα τρόφιμα (π.χ. ιχνηλασιμότητα κ.λπ.).
  • Το σήμα πιστοποίησης των διεργασιών κατά ISO 22000 αυξάνει την εμπιστοσύνη της αγοράς προς την επιχείρηση (πελάτες, καταναλωτές, λοιποί συνεργάτες κ.ά.), καθώς εγγυάται ότι η δεύτερη ακολουθεί σωστές διαδικασίες, όχι μόνο αναφορικά με τις δικές της λειτουργίες, αλλά και με τις λειτουργίες της ευρύτερης εφοδιαστικής αλυσίδας που έρχεται σε επαφή (έλεγχος παραλαβής, έλεγχοι παράδοσης, απαιτήσεις τελικού καταναλωτή κ.ά.).
  • Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής της επιχείρησης σε δημοπρασίες, όπου είναι απαραίτητη η προϋπόθεση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ISO 22000 (Σχολεία, Νοσοκομεία, Στρατός, Δήμους, κ.ά.).
iso|pest-is-over

Πρότυπο ISO 9001:2015

Το ISO 9001:2015 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διασφάλιση ποιότητας και την ποιοτική διαχείριση επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα επιχειρησιακό μοντέλο, το οποίο, όταν εφαρμόζεται, διασφαλίζει την απαραίτητη ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει μια επιχείρηση. Η εφαρμογή του αφορά τις διαδικασίες παραγωγής των προϊόντων και παροχής των υπηρεσιών ενός οργανισμού.

Παρέχει τη μέθοδο και διασφαλίζει το συστηματικό έλεγχο των επιχειρησιακών ενεργειών, που εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εφαρμόζεται για την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Γιατί να λάβετε πιστοποίηση κατά ISO 9001

Η πιστοποίηση κατά ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, αποδεικνύει τη δέσμευση της επιχείρησης για την τήρηση αυστηρών προδιαγραφών ποιότητας, την ικανοποίηση των πελατών και τη συνεχή προσπάθεια για ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της.

Εγγυάται την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας, που ικανοποιεί τις απαιτήσεις και την αξιολόγηση του ανεξάρτητου εξωτερικού φορέα πιστοποίησης.

Έτσι, ενισχύει το προφίλ και την εικόνα της επιχείρησης, στην αγορά, τους εργαζόμενους, τους μετόχους και τους διάφορους φορείς, ενώ παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προβολή, διαφήμιση και marketing του οργανισμού.

Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις, αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή της επιχείρησης σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς και αναθέσεις.

Δημιουργήστε τις σωστές διαδικασίες και αναβαθμίστε την επιχείρησή σας.

Εμπιστευθείτε τις μελέτες ISO της επιχείρησής σας στην Pest is over και τον κο. Δεληχρήστο Χρήστο, Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό που εξειδικεύεται στις μελέτες ISO 22000/9001/14001 κ.λπ., και αποκτήστε την πιστοποίησή σας!

Εξυπηρετούμε στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και, γενικότερα, στη Βόρεια Ελλάδα